Súčasnosť súboru

Súčasnosť súboru

V súčasnosti funguje Folklórny súbor Borievka pod Občianskym združením BORIEVKA.

 

Názov: Občianske združenia BORIEVKA
Sídlo: Krosnianska 53, 040 22 Košice
IČO: 42108632
Registračné číslo: VVS/1 – 900/90 – 343 03

 

Občianske združenie BORIEVKA vzniklo ustanovujúcou členskou schôdzou 12. novembra 2009 ako dobrovoľné nepolitické záujmové združenie, ktoré sa hlási ku tradičnej ľudovej kultúre, jej uchovávaniu a rozvíjaniu a jej prezentácii doma i v zahraničí. Jeho činnosť je zameraná predovšetkým na mládež, na jej výchovu ku vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre, na systematické spoznávanie všetkých foriem ľudovej kultúry, nacvičovanie a verejné prezentovanie ľudových tancov, spevov a hudby a tým aj k celkovej etickej výchove mládeže a k citlivému vzťahu k umeniu vôbec.

 

  1. Združovať záujemcov o ľudovú kultúru najmä z radov mládeže, uchovávať ju a ďalej
  2. Vyhľadávať a využívať všetky dostupné zdroje informácií o rôznych formách tradičnej ľudovej kultúry (hudba, spev, tanec, zvykoslovie, ľudový odev, ľudové remeslá, ľudová architektúra).
  3. Osvojovať si poznatky z dostupných zdrojov, systematicky nacvičovať interpretáciu ľudových tancov, hudby a spevov v autentickej podobe aj v javiskovom spracovaní.
  4. Propagovať rozličným spôsobom všetky oblasti tradičnej ľudovej kultúry medzi záujemcami z radov širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí.
  5. Podporovať a riadiť činnosť folklórneho súboru BORIEVKA, ktorý je organizačnou jednotkou združenia a ktorého cieľom je umelecky v javiskovom spracovaní prezentovať činnosť združenia na rôznych podujatiach na Slovensku i v zahraničí.

 

Vedenie súboru:

Umelecký vedúci a choreograf: Ing. Ján Vajda +421 918 990 208

Riaditeľ: Michal Noga st.

Organizačná vedúca: RNDr. Daniela Nogová

Taneční pedagógovia: Ing Peter Vajda  |  JUDr. Kristína Vajdová

Požičiavanie krojov: Adriana Egedová  |  Lívia Andrejkovíčová

Ľudová hudba: Ing. Radoslav Kertis